Самоаналіз педагогічної діяльностіСамоаналіз педагогічної діяльності

вчителя початкових класів

Оникіївської ЗШ І-ІІІ ступенів

Переверзи Олени Миколаївни

Життєве кредо:

«Я не можу керувати напрямком вітру,

але здатна поставити вітрила так, щоб досягти мети».

Олена Миколаївна Переверза, вчитель початкових класів Оникіївської ЗШ І-ІІІ ступенів, «спеціаліст вищої категорії», голова шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів двадцять вісім років веду своїх вихованців у країну знань.

В даний час поглиблюються та прискорються загальносвітові соціально –економічні, політичні, соціокультурні процеси, які визначать розвиток людства на сучасному етапі його життєдіяльності. Найбільш відповідальною в цих умовах є роль освіти.

Освіта є соціальним інститутом. Через який проходить кожна людина, набуваючи при цьому рис особистості, фахівця і громадянина. Завдяки діяльності вчителя реалізується державна політика у створені інтелектуального, духовного потенціалу нації. Саме компетентнісний підхід розглядається як один із важливих концептуальних принципів, який визначає сучасну методологію оновлення змісту освіти.

У сучасних умовах ефективність початкової освіти також пов’язується з реалізацією компетентнісного підходу. Компетентнісні результати навчання визначено у Державному стандарті початкової загальної освіти, вимогами до засвоєння програмового змісту з кожного навчального предмета, до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

У початковій школі компетентнісний підхід повинен реалізовуватися шляхом формування у школяра системи ключових компетенцій, що складають його суб’єктивний досвід. Формування суб’єктивного досвіду має відбуватися за допомогою засвоєння змісту початкової освіти,представленого в різних сферах соціального досвіду:

- предметних знань (результат: « Я знаю…»);

- загальнопредметних умінь ( « Я вмію…»);

- творчості ( « Я створюю…»);

- в емоційно – ціннісній сфері ( « Я прагну…»).

Основним результатом діяльності вчителя початкових класів не повинна стати система знань,умінь і навичок сама по собі, а набір ключових компетенцій учнів в інтелектуальній, правовій,інформаційній та інших сферах особистості та створення умов її реалізації.

Як свідчать результати аналізу сучасної практики, ефективній реалізації компетентнісного підходу в навчання молодших школярів сприяють:

- зміни підходів до підготовки і проведення уроків (певне структурування, встановлення міжпредметних зв’язків, конструювання на засадах міжпред-метної інтеграції);

- розширення діапазону організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії,що мають на меті практичну спрямованість навчання і базуються на взаємозв’язках урочної та позаурочної діяльності.

В умовах постійного збільшення обсягів навчального матеріалу дитині дедалі складніше зібрати їх у цілісну картину. Тож на зміну традиційним урокам мають прийти компетентнісно орієнтовані, що сприяють цілісному сприйняттю навчального матеріалу, формуванню системного мислення, позитивного емоційного ставлення до пізнання.

Необхідно на перший план висувати не інформованість учня, а вміння вирішувати виникаючі в житті проблеми. В якості результатів навчання розглядати не суму зазначених знань, умінь і навичок, а здатність діяти в різних проблемних ситуаціях.

Зміна моделі освіти вимагає перш за все зміни самого вчителя, готового досягати соціальних, комунікативних,інформаційних компетенцій, толерантності, самоосвіти і практико – орієнтованих знань і умінь в учнів.

Для реалізації таких змін необхідно глибоко проаналізувати систему роботи вчителя. Саме в цьому році методоб’єднання вчителів початкових класів обрало науково – методичну проблему “Розвиток ключових компетенцій учителя для успішного навчання, виховання, розвитку особистості учнів та їх підготовки до успіху в сучасних умовах життя ”.

Проблема, над якою я працюю «Розвиток творчих можливостей учнів початкових класів з використанням сучасних освітніх технологій»

Професія педагога – моє покликання. Без спілкування з учнями, без проведення уроків, бесід, позашкільних занять для мене немає повноцінного життя. До учнів завжди йду з відкритою душею, незмінно привітна і доброзичлива, але одночасно вимоглива. Мої учні не знають, що є завдання легші, середні і складніші, вони весь урок розв'язують складні вправи, навіть не підозрюючи про це. Такий рівень складності стає для них щоденною нормою. І, якщо це триває з уроку в урок, із року в рік, то це і є запорукою знань учнів.

Формування творчих здібностей школярів я впроваджує через використання інноваційних методів навчання, які включають новизну, що передбачає значні зусилля, спеціальний пошук знаходження нового способу вирішення. При цьому всі мої учні почувають себе рівноправними учасниками навчального процесу.

Основне своє завдання вбачаю в тому, щоб навчити дітей не лише бачити, але й розуміти, не лише розуміти, але й відчувати світ, прагну пробудити бажання вчитися, пізнавати нове. Тому вибираю такі форми і методи, які орієнтовані на навчання без примусу, проводжу урок не для учнів, а з учнями, роблю його живим, насиченим, таким, що приносить задоволення вихованцям. До цих занять готую різноманітні завдання. Мої учні виступають у ролі активних шукачів інформації, дослідників, доповідачів, співбесідників. Вони із задоволенням відгадують загадки, ребуси, кросворди, шаради.

Що ж допомагає мені оптимізувати навчальний процес? Ось деякі штрихи з моїх уроків.

1. Дошка, підготовлена до уроку. На ній відображені початкові фрагменти багатьох етапів уроку.

2. Використання мультимедійних презентацій.

3. Активізація діяльності учнів з перших хвилин уроку.

4. Робота на перспективу, намагання ще в початковій ланці ознайомити на доступному рівні з матеріалом, який глибше вивчатиметься в основній та старшій школі.

5. На уроці постійно проводиться індивідуальна робота з учнями.

6. Бачу кожного учня біля дошки і весь клас в цілому.

7. Високий темп уроку, ділова атмосфера, без зайвої метушні.

8. Постійно застосовую відеоролики, ігрові ситуації, проводжу нестандартні уроки, використовуючи інтерактивні методи навчання, ІКТ, проектну діяльність та здоров'язберігаючі технології.

9. Під кінець уроку, коли рівень сприйняття учнів досягає апогею, завжди розкриваю значимість щойно опанованої теми для майбутнього засвоєння матеріалу, наче спонукаю до майбутніх відкриттів.

10. Кожен урок знаходжу час для ігрових ситуацій, даю можливість учням позмагатися, одержати позитивні емоції від перемоги.

Стиль моєї роботи полягає в тому, що я дотримуюсь таких принципів:

• Відкидаю поняття “не хочу”, “не вмію”, “не знаю” – вчу цьому дітей.

• Доброта + суворість + справедливість = позитивний результат.

• Працюю разом з учнем.

• Вчу дітей самостійності, чесності,відповідальності, самоконтролю.

Формування життєвих навиків розглядається сьогодні як необхідний компонент освіти. Це вимагає використання освітніх технологій, які активізують учнів, на відміну від передачі абстрактної, готової інформації відірваної від життя й життєвого досвіду.

На мою думку, перспективний шлях розвитку освіти - впровадження інноваційних, рефлексивно - предметних, ігрових технологій. Я вважаю, що найефективнішими технологіями навчання життєвим навичкам є проектні, ігрові та тренінгові технології. Вони ставлять дитину в позицію творця, а не виконавця чужої волі.

Впроваджую різноманітні інтерактивні форми як у цілому, так і їхні окремі елементи, які більш раціональні на різних етапах уроку.

Найбільше дітям цікаві технології ситуативного моделювання, які передбачають створення моделі навчання учнів у грі, тобто побудова навчального процесу за допомогою залучення учнів у гру. Дітям також подобається потрапляти в так звані «ігрові оболонки». Наприклад: учні попадають у якийсь дивний світ, де вони повинні пройти випробування, щоб когось знайти або врятувати. Кожне випробування - це завдання на розвиток певних навичок. Гра в цьому випадку виступає «міфом», захисним шаром тренінгової роботи, який надає цій роботі привабливості й інтересу в очах учасників. З цією метою розробила й провела уроки – ігри. Сюжетно-рольові ігри допомагають мені залучати дітей у різні сфери соціального життя, різні літературні твори, казки, поєднувати казкових і реальних персонажів. На своїх уроках намагаюсь використовувати 2-3 короткочасні ігрові ситуації або весь урок будую у вигляді сюжетно-рольової гри. Наприклад, на математиці об’єднуться діти в команди (по рядах). Кожна команда - це окрема ракета. Учні - космонавти. Кожний ряд одержує маршрут польоту на Місяць - картки із прикладами. Який ряд швидше розв’яже приклади, та й ракета швидше долетить до Місяця. Такі ігри дають можливість познайомити учнів з різними професіями, виховують повагу до праці, відповідальне відношення до будь-якої справи, вчать дітей працювати в команді. У грі дитина починає відчувати себе членом колективу, справедливо оцінювати дії та вчинки своїх товаришів.

Велику увагу приділяю дидактичним іграм. Частіш за все вони проходять у формі ігор: «Хто більше запам’ятає?», «Фотограф», «Не помилися», «Не підведи свою команду!», «Знайди помилку».

Такі ігри сприяють розвитку зорової, оперативної (короткочасної) пам’яті. Учні вчаться умінню аналізувати, порівнювати малюнки, геометричні фігури, знаки, установлювати закономірності, знаходити порушення даної закономірності.

Щоб заохотити дітей до навчання використовую на уроках математики цікаві розминки, але обов’язково пов’язані з основною темою уроку. Деякі з них беру з методичних посібників, а деякі «народжуються» під час підготовки до уроку.

Дітям завжди подобаються і віршики про дні тижня, і віршовані задачі, і лічилки. Дуже важливо, що в учнів такі завдання розвивають гнучкість мислення, ділову активність.

Багато дидактичних ігор будую на матеріалі різного ступеня складності. Наприклад, даю самостійну роботу у вигляді гри «Хто перший?». Якщо це гра, то учні почувають себе вільно, тому впевнено й з інтересом починають працювати. Кожний одержує картку із завданням. Наприклад, добре підготовленим учням пропоную розв’язати завдання по короткому запису, скласти по ній вираз. Учням, які недостатньо засвоїли тему, - скласти завдання по короткому запису й закінчити його розв’язання. Той, хто перший виконає завдання швидко й правильно, може вважати себе спортсменом - переможцем. Це дає можливість здійснити індивідуальний підхід, забезпечити участь в одній грі учнів з різним рівнем знань.

Уроки читання є безмежним полем для творчості вчителя. З різноманітної кількості нових інтерактивних технологій викладання матеріалу на уроках читання використовую постановку й розв’язування певної проблеми саме на початку уроку. Це активізує учнів, допомагає їм логічно мислити. Дітям подобається гра «Інтрига». Суть її полягає в тому, щоб потрапивши в казковий світ, підводне царство, космічний простір визначити тему уроку, а це допомагає відчути задоволення від процесу навчання.

«Мозковий штурм» допомагає мені використовувати досвід учнів з метою вирішення проблем, одержувати несподівані, але оригінальні відповідь.

Задіяти всіх учнів у роботі дозволяє мені «Стратегія невеликих груп». Цей вид роботи дуже корисний і цікавий. Діти люблять усе кольорове і яскраве, тому, коли бачать перед очима текст оздоблений червоним, жовтим, зеленим кольором, зацікавлюються й починають працювати більш активно. Ціль вправи «Світлофор» - це автоматичний розподіл учнями слів на склади й наступна робота з ними. Тепер кожний урок читання - це «похід по сигналах світлофора». Вправа «Американські гірки» заснована на тому ж принципі, тільки робота ведеться не зі словами, а із цілим текстом. Ліва сторона тексту оздоблена червоним кольором, охоплює тільки перші слова, права - зеленим, інші слова пропозиції - жовтим. А далі сковзаємо по стовпчиках і рядам. Підсумок уроку часто проводжу по методу «Рефлексія». Учні дають відповіді на три питання:

Що я вмію? Що я знаю? Що я ціную? (на основі сьогоднішнього уроку).

Такі інтерактивні методи допомагають мені подолати байдужність і відчуженість дітей, згуртувати й підбадьорити, довільно захопити й розговорити їх, навчити читати швидко й розуміти зміст прочитаного, брати участь в обговоренні. Вправи по читанню розділила для зручності на чотири групи: для розвитку свідомого читання, для формування правильності читання, для розвитку швидкості читання, для розвитку виразності читання. Ці вправи завжди на уроці.

Для формування орфографічної грамотності використовую, на мій погляд, найефективніші прийоми навчання. Одним з них є підвищення грамотності - розвиток орфографічної пильності при колективній роботі над помилками. Починаю її з перевірки робіт у зошитах. Використовувала різні прийоми виправлення помилок. Це тому, що діти в силу своїх розумових і психологічних особливостей потребують індивідуального, диференційованого підходу, у більшості дітей я не виправляю невірно написану букву , а лише її закреслюю, у більш сильних учнів підкреслюю все слово з помилковим написанням. Моя ціль - допомогти учневі замислитися над орфограмою й виправити її. У більш слабких учнів виправляю й надписую вірну відповідь.

Аналізуючі досвід своєї роботи вважаю, що одним з важливих прийомів навчання є коментоване письмо. Використовую індивідуальні картки, в які включаю слова на досліджувані орфограми. Велику увагу приділяю словниковим словам.

Під час навчання учнів велику увагу приділяю розвитку мови учнів. Вважаю, що на сьогоднішній день уже знайдена ідеальна інтерактивна форма роботи з розвитку мови - це дискусія. Уже з першого класу додаю в словниковий запас дітей фрази: «Я вважаю», «На мій погляд», «Я з вами не згодний» і т.д. Це є тренінгом коммуникативних навичок, а також яскраво демонструє результати багатогранної роботи з формування зв’язної мови, сприяє виробленню власних цінностей, створює атмосферу співробітництва.

Велике значення у своїй роботі я приділяю інтегрованим урокам. Інтеграція - це вимога часу. Головна моя ціль - допомогти дітям виробити цілісне бачення навколишнього світу й самого себе. Зайняти певну життєву позицію стосовно природи й суспільства. Формуючи цілісне бачення миру, дитина поступово розуміє, яким він прагне бути, що для нього найголовніше в житті. Мною розроблені та проведені відкриті уроки та виховні заходи :

«Свято птахів»(читання, природознавство, трудове навчання)

Урок природознавства « Осінь. Ознаки осені»

Осінній театралізований ярмарок

Урок літературного читання

«Тарас Григорович Шевченко –великий народний поет і художник»

( проведений з бібліотекарем сільської бібліотеки Нікітченко Л.М.

Свято 8 Березня « Спасибі Богу, що ви у нас є»

Вікторина «Чи знаєте ви казки?»

Урок трудового навчання « На сонечко я схожий»

Урок мужності « Подвигу жити у віках»

Урок основ здоров'я « Мої захоплення»

Урок образотворчого мистецтва « Великодні писанки»

Україна – єдина країна

Урок літературного читання

« Рідна домівка, рідна сім'я- тут виростає доля моя»

Такі нестандартні уроки та виховні заходи дають мені можливість як учителеві, разом з учнями охопити значний по змісту навчальний матеріал, досягати формування міцних, осмислених міжпредметних зв’язків, уникнути дублювання у вивченні низки питань. Інтерактивні методи навчання дозволяють залучити до роботи всіх учнів класу, сприяють виробленню соціально важливих навиків роботи в колективі, взаємодії, дискусії, обговорення. При застосуванні інтерактивного навчання поглиблюється мотивація.

Як показали результати, після запровадження мною інтерактивних методів навчання на уроках можна констатувати помітне зростання здібностей школярів:

- учні набули культури дискусії;

- виробилося вміння приймати спільні рішення;

- поліпшились вміння спілкуватися, доповідати;

- діти навчилися аналізувати та узагальнювати.

Але у процесі застосування інтерактивного навчання постійно виникали різні проблеми та труднощі:

- часто учні не вміють слухати інших, об’єктивно оцінювати їх думку, рішення.

- труднощі в малих групах: лідери намагаються “тягнути” групу, а слабші учні відразу стають пасивними.

Для подолання складності застосування інтерактивних технологій я ретельно аналізувала свою роботу. Мені вдалося за допомогою різних спостережень, ігор, форм спілкування як в урочний, так і позаурочній час здобути довіру дітей, встановити з ними контакт, зрозуміти їхні задуми, переживання. А це все допомагає знайти правильний підхід до кожної дитини. Але, на жаль, наприклад, бути «лідером» в групі навчилися не всі діти, тому що дитяча творчість заснована і на наслідуванні.

Через актуальність проблеми, над якою працюю, мої виступи обговорюються на методоб’єднаннях. Були підготовлені доповіді: «Інтерактивні технології формування життєвих компетентностей», «Формування життєвих компетентностей через сюжетно-рольові ігри».

Позакласна робота є добрим помічником у реалізації багатьох навчальних і виховних завдань. У своїй роботі приділяю цьому багато часу, виховна робота допомагає досягти кращого засвоєння школярами досліджуваного на уроках матеріалу.

Виховну роботу в класі я планую враховуючи сучасні вимоги до розвитку особистості дитини - розумної, творчої, активної.

Мій клас завжди бере участь у всіх загальношкільних заходах. З радістю діти приймали участь у «Шевченківських читаннях», конкурсі інсценованої пісні та української казки.

З батьками дітей у мене склалися партнерські відносини. Вони моя надійна підтримка й опора. Проводжу дискусії, засідання «Круглих столів», обговорення. Мною були проведені дискусії на теми: «Чим з того, що ви виховали у своїй дитині, ви можете пишатися?», «Які якості, на ваш погляд, повинні мати батьки, щоб правильно виховувати дітей?».

Це все створює умови для зближення батьків класу.

В самоосвітній діяльності використовую не тільки фахову та спеціальну літературу, але велику увагу приділяю сучасним новітнім інформаційним технологіям. Закінчила дистанційні курси « Основи комп’ютерних технологій». Як і всі інші педагоги, я багато працюю. Але на питання, що зроблено, чого я досягла мені важко було відповісти. Мабуть, не звертала уваги на результати своєї діяльності. З цього з’являлась нерішучість, невпевненість у своїх діях. Курси ( « Компетентнісний підхід до викладання предметів у початковій школі в процесі реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти», 22 лютого 2016р.) допомогли мені зосередитись на досягнутому, систематизувати накопичене, тим самим ліквідувати цю прогалину, а також дали мені багато в особистому розвитку. Мені здається, що я стала сильнішою, як особистість. Приємно було спілкуватися з людьми, які переймаються тими ж проблемами, що і ти. Розуміння того, що є однодумці, творчі і невгамовні вчителі, підбадьорює, заряджає енергією, з’являється бажання бути вчителем, який використовує передові технології. Крім того у мене з’явились нові цілі, які дозволять йти уперед, удосконалюючи професійні вміння.

Найважливіше у моїй роботі вчителя – це завжди пам’ятати, що кожна дитина - особистість, і знайти до неї ключик – то мудрість учителя. Учень має відчути, що він потрібний, що його чекають у школі, вірять у нього. І прийшла дитина до школи, щоб постійно збагачувати і розвивати свої розумові сили і здібності. Тому ставлю перед собою перспективну мету: підготувати дитину не до наступного уроку, а до самостійного життя, тобто, виявити творчий потенціал учнів, створити умови для розвитку творчої особистості, яка вміє формувати власну думку, розв’язувати проблеми, здатна самостійно займатися власною освітою.

Намагаюся у роботі проявити талант, творчість вчителя. Мені притаманна особистісно- усвідомлена свобода організації педагогічної діяльності не за наказом, а за внутрішнім бажанням і мотивом. Умію брати на себе відповідальність у виявленні і вирішенні важливих педагогічних проблем, володію здатністю обігнати себе вчорашню, заглянути в майбутнє, відшукати нові творчі повороти і педагогічні знахідки. Бачу дитину не тільки такою, якою вона є, а й якою може стати за сприятливих для її розвитку умов, вмію вселити в кожну дитину віру у власні сили.

Я завжди пам’ятаю про те, що вчитель - то є новатор, що для вирішення проблем інтеграції важливий професійний розвиток і подальше його вдосконалення, організаційна та педагогічна культура, особистісні якості, цінності та педагогічна компетентність, які намагаюся впродовж всієї педагогічної діяльності удосконалювати, поповнювати новизною, використовувати нові інтерактивні інноваційні технології. Не зупиняюсь на досягнутому, враховуючи вимоги часу, зміни в освіті, її модернізації, не перестаю вчитися, поповнювати професійно-фахові знання і вміння, вивчаю державні та нормативно-правові документи про освіту та керуюся ними в роботі. Постійно поглиблюю знання з теорії та історії розвитку початкової освіти, стежу за інноваційними напрямками її розвитку.

За атестаційний період розробила перші уроки:

- « Україна – єдина країна» (2013-2014 н.р.)

- « У душах людських хай палає тепло, а вогник хай творить лиш тільки добро» ( гра – подорож «Вас запрошує країна добра», 2014-2015 н.р.).

- Літературно – музична композиція « Україно моя,ти у серці – одна» (2015 -2016 н.р.).

- Урок знань з використанням мультимедійної презентації « Рідна домівк, рідна сім՚я – тут виростає доля моя» (2016-2017 н.р.).

У 2013 – 2014 н.р. у школі проходив районний семінар вчителів початкових класів . Підготувала і провела відкритий урок з природознавства « Осінь. Осінні місяці. Ознаки осені», «Театралізований осінній ярмарок», виступ «Розвиток природничих компетентностей учнів початкових класів».

Учасник творчої лабораторії (майстер-клас вчителя-методиста Лукаш Н.А. з проблеми «Використання мультимедійних технологій на уроках в початкових класах»).

Учасник Інтернет- марафону « Використання ІКТ в початковій школі» ( квітень,2013).

Координувала роботу учнів у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру – 2016» ( Взяли участь – 21 учень: відмінний результат – 7 учнів, добрий результат – 11 учнів, учасників – 3 учні);

Координувала роботу учнів у Всеукраїнській українознавчій грі-конкурсі «Соняшник-2016» (Взяли участь – 4 учні: Балашова М. – ІІ місце, Чабаненко К. – ІІ місце);

Координувала роботу учнів у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок – 2016» (Взяли участь – 14 учнів).

Підготувала переможця ІІ (районного) етапу ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика: Кирилов Матвій (4 клас) – ІІ місце (2015-2016 н.р.).

Учасник віртуального семінару з проблеми «Впровадження здоров’язберігаючих технологій з молодшими школярами».

Взяла участь у районному методичному фестивалі класних керівників «До серця дитини»;

Нагороджена грамотою відділу освіти Маловисківської райдержадміністрації «За активну участь у районному методичному фестивалі класних керівників «До серця дитини»;

Взяла участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2017» у номінації «Початкові класи».

Мої розробки практичних занять на екологічну тематику увійшли до методичного посібника « Формування екологічної компетентності молодших школярів» ( упорядник Н.Г.Тіхонова.- Кіровоград:КЗ « Кіровоградський обласний інститут післядипломної освіти імені Василя Сухомлинського»,2015.-140с.)

Розробила методичні посібники: «Барви осені», «Весна в гості завітала».

Взяла участь у засіданні творчої групи на базі Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

Активний учасник районної методичної студії керівників шкільного методичного об’єднання;

Отримала сертифікати:

- учасника І районної Інтернет – конференції «Професійна компетентність педагога як показник його особистісного розвитку та запорука успішного навчання учнів».(2014 рік);

- учасника віртуального семінару вчителів початкових класів з проблеми: «Проектна діяльність учнів початкових класів» ( 2015 рік);

- сертифікат, що засвідчує проходження підготовки за програмою творчої лабораторії «Розвиток предметних та ключових компетентностей молодших школярів у засвоєнні змісту початкової загальної освіти». (17.11. 2015 р.);

- учасника віртуального семінару вчителів початкових класів з проблеми «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в роботу з молодшими школярами» (2016 рік).

Підводячи підсумок, хочеться ще раз відзначити, що проаналізувавши свою роботу, знову переконалася в правильності вибору проблеми, над якою працюю. Мій педагогічний світ - це світ інтерактивних технологій, за допомогою них я можу реалізувати будь-яку навчальну або виховну задачу, максимально наблизившись до життєвих ситуацій, а в таких умовах розвиток життєвих компетентностей учнів досягає найвищого результату.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


Немає коментарів:

Дописати коментар